Difference between revisions of "Netzwerk-Neustrukturierung"

From wiki.erlangen.ccc.de
cccer>Maha
cccer>Daizy
m (Kategorie)
Line 2: Line 2:
* Netzwerk-Interfaces: Server (.24.0), Client (.23.0), WLAN(.42.0), E-Werk (100.158)
* Netzwerk-Interfaces: Server (.24.0), Client (.23.0), WLAN(.42.0), E-Werk (100.158)
* Server: VPN, NIS, NFS, (http), mp3
* Server: VPN, NIS, NFS, (http), mp3
[[Kategorie:Projekte]]

Revision as of 21:32, 20 January 2007

  • APU: DHCP, DNS, Firewall (IPtables)
  • Netzwerk-Interfaces: Server (.24.0), Client (.23.0), WLAN(.42.0), E-Werk (100.158)
  • Server: VPN, NIS, NFS, (http), mp3


Kategorie:Projekte